1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (FİZİBİLİTE PROJESİ DESTEĞİ)

Fizibilite Projesi Desteğinin amacı, 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına proje başvurusu yapılmadan önce, literatür araştırması, fizibilite çalışması ve proje kapsamında yapılması öngörülen çalışmaların ve beklentilerin somutlaştırılması suretiyle proje planının tüm yönleriyle detaylandırılmasıdır.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

-

Başvuru Durumu:

Sürekli
Program sürekli başvuruya açıktır.

Proje başvurularının belirli tarih aralıklarında alınması durumunda ilgili duyurular TEYDEB internet adresinden yapılır.

Ortaklı Başvuru:

Zorunlu
Programa, bir Müşteri Kuruluş (sermaye şirketi) ile bir Yürütücü Kuruluşun (yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri) ortak proje başvurusu yapmaları zorunludur.

Etap Durumu:

-
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Yenilikçi fikirlerin iş planı ile projelendirilmesi

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Fizibilite Desteğinin hedefi, 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına proje başvurusu yapılmadan önce, literatür araştırması, fizibilite çalışması, ön tasarım, sanal ortamda analiz, ilk prototipin ya da modülün oluşturulması, atölye veya laboratuar testleri gibi projenin yapılabilirliğinin ve proje ekibinin proje konusundaki yetkinliğinin taraflarca görülerek değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulabilecek ön çalışmaların yapılması proje planının tüm yönleriyle detaylandırılmasıdır.

Destekleme Yöntemi:

Hibe
Fizibilite Desteğinin bütçesi TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz (hibe) olarak karşılanır.

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON
Fizibilite Projesi Desteğinin kapsamında, literatür araştırması, fizibilite çalışması, ön tasarım, sanal ortamda analiz, ilk prototipin oluşturulması, atölye veya laboratuar testi/denenmesi gibi projenin yapılabilirliğinin ve proje ekibinin proje konusundaki yetkinliğinin taraflarca görülerek değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulabilecek ön Ar-Ge faaliyetleri desteklenir.

Desteklenen Giderler:

Hizmet Alım, Konaklama/Gündelik, Makine, Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım, Malzeme, Seyahat Giderleri
Fizibilite Desteğinde Yürütücü Kuruluşa ait Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil proje destek süresi içinde gerçekleştirilen alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf giderleri; yurtiçi seyahat giderleri ile gündelik ve konaklama giderleri; hizmet alımı giderleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Tüm sektörler destekten yararlanabilir.

Programda herhangi bir sektör kısıtlaması belirtilmemiş. Program kapsamında sektörel bir sınırlama yapılması durumunda söz konusu duruma ilişkin duyurular TEYDEB internet adresinden yapılır.

Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

3

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

-
Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

-

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

Fizibilite projesi için ilave destek oranı yoktur. Çünkü proje bütçesinin tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanır.
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

10.000₺
Fizibilite Desteğinin bütçesi, en fazla 10.000 (on bin) TL'dir.

Bütçe Asgari Tutarı:

-

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Yürütücü Kuruluşa, Proje Kurum Hissesi ödenir.

Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin (10.000) %5’ine karşılık gelen (500 TL) tutar Proje Kurum Hissesi olarak ödenir.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

-
Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Kamu, Kamu Araştırma Kuruluşları, Araştırma Enstitüleri/Merkezleri, Sağlık Kuruluşları, Araştırma Hastaneleri, Sermaye Şirketleri, Devlet Üniversiteleri, Özel/Vakıf Üniversiteleri
Tüm sermaye şirketleri programa başvurabilir.

Bu programa kamu kurumu olarak eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, Yürütücü Kuruluş olarak herhangi bir Müşteri Kuruluşla (sermaye şirketiyle) ortak proje başvurusunda bulunabilirler.

Programa, Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, Yürütücü Kuruluş olarak, herhangi bir Müşteri Kuruluşla ortak proje başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

Türkiye
Proje başvurusunda bulunacak olan Müşteri Kuruluşların Türkiye'de yerleşik olması ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt etmesi gerekir.

Aynı şekilde projenin Yürütücü Kuruluşu olarak başvuracak olan üniversite, araştırma kurumları, eğitim ve araştırma hastanelerinin de Türkiye'deki mevzuata göre kurulmuş olması gerekir.

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

Türkiye
Müşteri Kuruluş olarak proje başvurusunda bulunan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt etmek zorundadır.

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-
Programa, ölçeğine bakılmaksızın tüm sermaye şirketleri başvurabilir.

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

Kuruluşların kuruluş tarihiyle ilgili herhangi bir kriter tanımlanmamıştır.

Başvuru Sayısı Limiti:

-

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-

Diğer Başvuru Kriterleri:

Program başvuruları değerlendirilirken Ar-Ge içeriği bulunmayan ya da yetersiz olan, Yürütücü Kuruluş proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı, Müşteri Kuruluş proje sorumlusunun en az lisans derecesine sahip olmadığı durumlarda proje önerileri reddedilir.