1509 – TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri (EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası program ve projeler) yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

-

Başvuru Durumu:

Sürekli
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.

Bununla birlikte çağrılı uluslararası programlara sunulacak projenin ilgili çağrının değerlendirme takvimine uygun şekilde TÜBİTAK’a sunulması beklenir. Öte yandan proje başvurularının belirli tarih aralıklarında alınması durumunda, söz konusu bu projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini de kapsayan duyurular TEYDEB internet adresinden yapılır.

Ortaklı Başvuru:

Zorunlu
Ortak başvuru zorunludur. Programa en az bir uluslararası ortakla başvuru yapılmalı.

Projedeki tek yabancı ortağın ayrılması durumunda, farklı ortak bulunsa bile proje devam edemez. Ancak birden fazla uluslararası ortağın olduğu ve birinin ayrıldığı durumda, TÜBİTAK, projenin devam etmesi konusunu değerlendirir.

Öte yandan uluslararası destek programları kapsamındaki aynı projeye Türkiye’den birden fazla kuruluşun katılması halinde, bu kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunmalıdır. Aynı uluslararası projede yer alan kuruluşların ayrı başvuru yapmaları durumunda, bu başvurular kabul edilmez.

Etap Durumu:

2. Etap
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, üretilmesi, Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Yeni bir ürün üretilmesi

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Destekleme Yöntemi:

Hibe
Projeler geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası program ve projeler altında ortak proje çağrılarına çıkan Türkiye'de yerleşik kuruluşların projeleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON
Proje kapsamında, Ar-Ge aşamalarından kavram geliştirme; teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü; geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar; tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları; prototip üretimi; pilot tesisin kurulması; deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması; satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmı desteklenir.

Desteklenen Giderler:

Hizmet Alım, Makine, Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım, Malzeme, Personel Maaşları, Seyahat Giderleri, Yurtiçi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım
Program kapsamında projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan personel giderleri; seyahat giderleri; alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf giderleri; yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri; Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri; yeminli mali müşavir giderleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Desteklerden tüm sektörler yararlanabilir. Bu Program kapsamındaki destekler için herhangi bir sektör kısıtlaması yapılmamıştır.
Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

-
Proje için azami destek süresi belirtilmemiş. Proje, uluslararası projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında desteklenir.

Asgari Destek Süresi:

-
Kuruluş tarafından talep edilmesi durumunda, proje bitiş tarihi uluslararası proje bitiş tarihinden sonra olmamak koşuluyla, proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresi uzatılabilir.

İlave Destek Süresi:

-
Proje süresi, toplam sürenin en fazla yüzde ellisine (%50) kadar uzatılabilir.

Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek süre talebi yapılamaz

Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

75
Program kapsamında desteklenen projelerde uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

TÜBİTAK’ın taahhütte bulunduğu uluslararası ortak destek programında yer alan kuralların gerektirdiği destek oranında farklılıkların olması durumunda bu program kapsamında desteklenen projeler için belirtilen destek oranı yerine söz konusu uluslararası kurallar çerçevesinde uygulama yapılır.

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

-
Proje bütçesinin azami tutarı belirtilmemiş.

Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

Ayrıca önerilen proje maliyetinin 10.000.000 (on milyon) TL’den büyük olması halinde ilgili komitenin talebi üzerine proje yürütücüsü ve/veya projede görev alan personelin, kuruluş yetkilisinin ilgili komitede projeye ilişkin sunuş yapması istenebilir.

Bütçe Asgari Tutarı:

-
Proje bütçesinin asgari tutarı belirtilmemiş.

Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Kuruluş bütçe artışı talebinde bulunabilir.

Personel giderleri dışındaki giderlere ilişkin nicelik veya nitelik değişiklik taleplerinden kaynaklanan (örneğin, ilave bir teçhizat alımı, malzeme miktarındaki artış, teçhizatın yeni bir modelinin alımı gibi) toplam bütçe artışı, personel giderleri hariç proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son toplam tahmini bütçenin %30’unu geçmiyorsa izleyici görüşü ile sonuçlandırılır; eğer %30'unu geçiyorsa, söz konusu değişiklik talepleri izleyici görüşü alınarak komite değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Ön ödeme (avans) imkanı var.

Proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) ve 2.000.000 TL'nı (İki milyon Türk Lirası) geçemez. Talep edilen ilk ön ödemenin yüzde yirmi beş (%25) fazlası kadar teminat alınır.

Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Sermaye Şirketleri, Devlet Üniversiteleri, Özel/Vakıf Üniversiteleri
Programa, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilir.

Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye
Programa, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilir.

Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

-
Programa, Türkiye'de yerleşik kuruluşlar (ortak veya tek başlarına) yurt dışından en az bir ortakla başvuru yapabilir. Dolayısıyla proje ortaklarından en az birinin kuruluş yeri yurt dışında olmak zorunda.

Uluslararası proje başvurularında, proje ortaklarından her biri kendi ülkesindeki ilgili kuruluşa başvuru yapar. Türk firma(lar) TÜBİTAK’a başvurur, ortak firma(lar) kendi ülkelerinden bilgi alır.

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

-

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

-

Başvuru Sayısı Limiti:

-

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-

Diğer Başvuru Kriterleri:

Bu programa başvuran projelerde, başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde başvurulan uluslararası ortak destek programı kuralları dikkate alınır. Ve ilgili programda yer alan kurallara uyma şartının zorunlu olduğu durumlarda uluslararası kurallar uygulanır.