1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel

Program Toplam Bütçesi:

500.000 TL

Program Destek Süresi:

18

Başvuru Durumu:

Sürekli
Program sürekli başvuruya açıktır.

Proje başvurularının belirli tarih aralıklarında alınması durumunda ilgili duyurular TEYDEB internet adresinden yapılır.

Ortaklı Başvuru:

Opsiyonel
Programa yapılacak ilk üç başvuru için ortaklı başvuru opsiyoneldir. Ancak işletmelerin ilk beş projesinden en az iki tanesi ortaklı olmak zorundadır.

Etap Durumu:

-
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, üretilmesi, Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Yeni bir ürün üretilmesi

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Destek Programı, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Destekleme Yöntemi:

Hibe
Fizibilite Desteğinin bütçesi TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz (hibe) olarak karşılanır.

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON
Ar-Ge kapsamında kavram geliştirme; teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü; geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar; tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları; prototip üretimi; pilot tesisin kurulması; deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması; saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri desteklenir.

Desteklenen Giderler:

Burs Giderleri, Hizmet Alım, Konaklama/Gündelik, Makine, Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım, Malzeme, Personel Maaşları, Seyahat Giderleri, Yazılım
Program kapsamında, personel giderleri; seyahat giderleri; alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf giderleri; Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri; yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri; proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali müşavir giderleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Herhangi bir sektör kısıtlaması tanımlanmamıştır. Sektörüne bakılmaksızın tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir.
Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

18

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

-
Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

-

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

Teknogirişim sermaye şirketlerine ilave destek oranı verilir. Teknogirişim sermaye şirketleri tarafından sunulan projelerde, projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık, proje bütçesinin %10'u kadar proje genel giderleri desteği verilir.
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

500.000₺
Program kapsamında desteklenen projelerin azami bütçesi 500.000 TL'dir.

Programın bütçesi Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bütçede değişiklik yapıldığı durumlarda TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

Bütçe Asgari Tutarı:

-

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Teknogirişim sermaye şirketleri için ilave destek var.

Teknogirişim sermaye şirketleri tarafından sunulan projelerde, projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık, proje bütçesinin %10'u oranında, en fazla 50.000 TL tutarında proje genel giderleri desteği verilir.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Desteklenen proje için ön ödeme (avans) imkanı vardır.

Yapılacak ön ödemelerin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) geçemez. Proje sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalandıktan sonra ödeme yapılır. Talep edilen ilk transfer ödemesinin yüzde yirmi beş (%25) fazlası kadar teminat alınır.

Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Sermaye Şirketleri
Programa Uygulama Esasları'nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

Türkiye
Proje ortağı olarak başvuran kuruluşlar Türkiye'de yerleşik olmalıdır.

Proje başvurusunda bulunan kuruluşlar için tanımlanan tüm kriterler proje ortağı olarak başvuran kuruluşlar için de geçerlidir.

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

Türkiye
Program kapsamında desteklenen Ar-Ge faaliyetleri Türkiye'de gerçekleştirilmelidir.

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-
Sadece, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilir.

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

-

Başvuru Sayısı Limiti:

Var
İşletmelerin ilk beş projesi desteklenir. TÜBİTAK-TEYDEB destek programları kapsamında değerlendirme sürecinde olan proje sayısı ile destek kararı verilmiş proje sayısı toplamı beş olan kuruluş yeni bir başvuru yapamaz.

Teknogirişim sermaye şirketleri ise bu programa sadece bir kez başvuru yapabilir.

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

Var
TÜBİTAK-TEYDEB destek programları kapsamında değerlendirme sürecinde olan proje sayısı ile destek kararı verilmiş proje sayısı toplamı beş (5) olan kuruluş yeni bir başvuru yapamaz.

Diğer Başvuru Kriterleri:

-