1505 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

-

Başvuru Durumu:

Sürekli
Program sürekli başvuruya açıktır.

Proje başvurularının belirli tarih aralıklarında alınması durumunda ilgili duyurular TEYDEB internet adresinden yapılır.

Ortaklı Başvuru:

Zorunlu
Programa, bir Müşteri Kuruluş (sermaye şirketi) ile bir Yürütücü Kuruluşun (yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri) ortak proje başvurusu yapmaları zorunludur.

Etap Durumu:

-
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, üretilmesi, Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Yeni bir ürün üretilmesi

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Destek Programı, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Destekleme Yöntemi:

Hibe
Fizibilite Desteğinin bütçesi TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz (hibe) olarak karşılanır.

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON
Ar-Ge kapsamında kavram geliştirme; teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü; geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar; tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları; prototip üretimi; pilot tesisin kurulması; deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması; saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri desteklenir.

Desteklenen Giderler:

Burs Giderleri, Hizmet Alım, Konaklama/Gündelik, Makine, Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım, Malzeme, Personel Maaşları, Seyahat Giderleri, Yazılım
Program kapsamında yürütücü kuruluşa ait Katma Değer Vergisi (KDV) dahil proje destek süresi içinde gerçekleştirilen personel giderleri; bursiyer giderleri; proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri, gündelik ve konaklama ücretleri; alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf giderleri; hizmet alım giderleri; vakıf üniversiteleri için Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Tüm sektörler program kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.

İlgili resmi mevzuatta herhangi bir sektör kısıtlaması belirtilmemiş. Program kapsamında sektörel bir sınırlama yapılması durumunda söz konusu duruma ilişkin duyurular TEYDEB internet adresinden yapılır.

Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

24

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

-
Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

75
Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda proje bütçesinin %75’i; proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda ise proje bütçesinin %60’ı TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Asgari Destek Orani:

60

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

1.000.000₺
Program kapsamında önerilen projenin bütçesi en fazla 1.000.000 (bir milyon) TL 'dir.

Bütçe Asgari Tutarı:

-

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Yürütücü Kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutar (50.000 TL) Proje Kurum Hissesi olarak Yürütücü Kuruluşun hesabına aktarılır.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

-
Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Kamu, Kamu Araştırma Kuruluşları, Araştırma Enstitüleri/Merkezleri, Sağlık Kuruluşları, Araştırma Hastaneleri, Sermaye Şirketleri, Devlet Üniversiteleri, Özel/Vakıf Üniversiteleri
Tüm sermaye şirketleri programa başvurabilir.

Bu programa kamu kurumu olarak eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, Yürütücü Kuruluş olarak herhangi bir Müşteri Kuruluşla (sermaye şirketiyle) ortak proje başvurusunda bulunabilirler.

Programa, Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, Yürütücü Kuruluş olarak, herhangi bir Müşteri Kuruluşla ortak proje başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

Türkiye
Proje başvurusunda bulunacak olan Müşteri Kuruluşların Türkiye'de yerleşik olması ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt etmesi gerekir.

Aynı şekilde projenin Yürütücü Kuruluşu olarak başvuracak olan üniversite, araştırma kurumları, eğitim ve araştırma hastanelerinin de Türkiye'deki mevzuata göre kurulmuş olması gerekir.

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

Türkiye
Müşteri Kuruluş olarak proje başvurusunda bulunan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt etmek zorundadır.

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-
Programa, ölçeğine bakılmaksızın tüm sermaye şirketleri başvurabilir.

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

Kuruluşların kuruluş tarihiyle ilgili herhangi bir kriter tanımlanmamıştır.

Başvuru Sayısı Limiti:

-

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-

Diğer Başvuru Kriterleri:

Program başvuruları değerlendirilirken Ar-Ge içeriği bulunmayan ya da yetersiz olan, Yürütücü Kuruluş proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı, Müşteri Kuruluş proje sorumlusunun en az lisans derecesine sahip olmadığı durumlarda proje önerileri reddedilir.