1503 PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri (EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası program ve projeler) yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

-

Başvuru Durumu:

Sürekli
Program sürekli başvuruya açıktır.

Programa yapılacak etkinlik destek talep başvuruları yılın herhangi bir günü, bir ön yazı ile etkinlik tarihinden en az iki ay önce “www.tubitak.gov.tr” adresine yapılması gerekir.

Ortaklı Başvuru:

Zorunlu
En az bir üniversite ile birlikte; sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları ya da ihracatçı birlikleri ortak olarak başvuru yapmaları zorunludur.

Etap Durumu:

Etapsız
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Üniversite ve sanayi arasında bilgi-teknoloji transferi, Yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Programla üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak Ar-Ge platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Destekleme Yöntemi:

Hibe
TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON
1)Basım ve kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
2)Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye giderleri,
3)Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

Desteklenen Giderler:

Basım, Kırtasiye, Konaklama/Gündelik, Personel Maaşları, Posta ve Kurye
Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, basım ve kırtasiye giderleri; posta ve kurye giderleri; ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Sektör kısıtlaması yapılmamıştır.

Programın amacı ve hedefleri dikkate alındığında sektörel bir sınırlama olmaksızın Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine katkı sağlamak üzere düzenlenen proje pazarları etkinlikleri desteklenir.

Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

-
Proje için azami destek süresi belirtilmemiş. Proje, uluslararası projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında desteklenir.

Asgari Destek Süresi:

-
Kuruluş tarafından talep edilmesi durumunda, proje bitiş tarihi uluslararası proje bitiş tarihinden sonra olmamak koşuluyla, proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresi uzatılabilir.

İlave Destek Süresi:

-
Proje süresi, toplam sürenin en fazla yüzde ellisine (%50) kadar uzatılabilir.

Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek süre talebi yapılamaz

Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

75
Program kapsamında desteklenen projelerde uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

TÜBİTAK’ın taahhütte bulunduğu uluslararası ortak destek programında yer alan kuralların gerektirdiği destek oranında farklılıkların olması durumunda bu program kapsamında desteklenen projeler için belirtilen destek oranı yerine söz konusu uluslararası kurallar çerçevesinde uygulama yapılır.

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

30.000₺
Sadece Ulusal Katılımlı Etkinlik: 25.000 TL

Uluslararası Katılımlı Etkinlik: 30.000 TL

Program için destek miktarının üst sınırı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen en son (2012 yılı) destek tutarları dikkate alındığında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 25.000 (yirmi beş bin) TL, Uluslararası Katılımlı Etkinlik için ise 30.000 (otuz bin) TL olarak belirlenmiştir.

Bütçe Asgari Tutarı:

-
Proje bütçesinin asgari tutarı belirtilmemiş.

Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

-
Kuruluş bütçe artışı talebinde bulunabilir.

Personel giderleri dışındaki giderlere ilişkin nicelik veya nitelik değişiklik taleplerinden kaynaklanan (örneğin, ilave bir teçhizat alımı, malzeme miktarındaki artış, teçhizatın yeni bir modelinin alımı gibi) toplam bütçe artışı, personel giderleri hariç proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son toplam tahmini bütçenin %30’unu geçmiyorsa izleyici görüşü ile sonuçlandırılır; eğer %30'unu geçiyorsa, söz konusu değişiklik talepleri izleyici görüşü alınarak komite değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Program kapsamında desteklenen etkinlikler için yapılacak ödemeler tek bir kalemde ve etkinlikten önce yapılır.
Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Birlik, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Devlet Üniversiteleri, Özel/Vakıf Üniversiteleri
Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarından sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları ve ihracatçı birlikleri Proje Pazarı etkinliği için destek başvurusunda bulunabilirler.

Program kapsamında üniversiteler, Proje Pazarı etkinliği için destek başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye
Kuruluşların Türkiye'de yerleşik olması gerekir.

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

Türkiye
Kuruluşların Türkiye'de yerleşik olması gerekir.

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

-

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

-

Başvuru Sayısı Limiti:

-

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-

Diğer Başvuru Kriterleri:

Bu programa başvuran projelerde, başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde başvurulan uluslararası ortak destek programı kuralları dikkate alınır. Ve ilgili programda yer alan kurallara uyma şartının zorunlu olduğu durumlarda uluslararası kurallar uygulanır.