1501 SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı, ülkemiz sanayine kurumsal Araştırma Teknoloji Geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli ve yenilikçi projelerine geri ödemesiz (hibe) olarak destek sağlamaktır.

Program Bilgileri

Fon Kurumu:

TÜBİTAK

Kuruluş Yapısı:

Tüzel

Program Toplam Bütçesi:

-

Program Destek Süresi:

36

Başvuru Durumu:

Sürekli

Ortaklı Başvuru:

Zorunlu
Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler.

Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır.

Etap Durumu:

2. Etap
Destek Kapsamı

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, üretilmesi, Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Yeni bir ürün üretilmesi

Hedeflenen Nihai Çıktılar ve Teknik Özellikler Açıklaması:

Projelere verilecek destekle, yeni bir ürün üretilmesi; mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi; ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi; maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Destekleme Yöntemi:

Hibe
Program kapsamında hibe şeklinde destek verilir.

Desteklenen Temel Faaliyetler:

AR-GE ve/veya İNOVASYON, ÜRETİM
Program kapsamında kavram geliştirme; teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü; geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar; tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları; prototip üretimi; pilot tesisin kurulması; deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması; saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamı veya bir kısmı desteklenir.

Desteklenen Giderler:

Makine, Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım, Malzeme, Personel Maaşları, Seyahat Giderleri, Yazılım, Yurtiçi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım
Proje kapsamında personel giderleri; seyahat giderleri; alet teçhizat yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf giderleri; yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri; Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri; Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri desteklenir.

Desteklenen Sektörler:

-
Bütün sektörler yararlanabilir.

Programda sektörlere ilişkin herhangi bir kısıtlama belirtilmemiş. Sektörüne bakılmaksızın tüm sermaye şirketleri bu Programa başvurabilir.

Süre Sınırları

Azami Destek Süresi:

36

Asgari Destek Süresi:

-

İlave Destek Süresi:

-
Bütçe Oran Sınırları

Azami Destek Oranı:

100
Toplam destek oranı %60’ı geçmemek kaydıyla ek destek verilir. İlave destek oranı aşağıdaki durumlarda verilir:
Ortak başvurularda destek oranı %25 oranında artırılır.
Kuruluşun, bir önceki yıla veya bir önceki hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilançosunda Ar-Ge Gideri, Toplam Net Satış Hâsılatı oranına göre %12,5 %18,75 ve %25 artış oranı uygulanır.
Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin projelerinde ise %90 oranında destek kapsamına alınır. Doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır. Türkiye’deki üniversitelerden, araştırma merkez/enstitülerinden projedeki Ar-Ge çalışması ile ilişkili danışmanlık, test, deney, analiz vb hizmet alımları için sağlanan destek oranı %100 oranında artırılır.
Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25 oranında artırılır.

Asgari Destek Orani:

-

İlave Destek Oranı Alma Koşulları:

-
Bütçe Tutarı ve Sınırları

Bütçe Azami Tutarı:

500.000 TL

Bütçe Asgari Tutarı:

-
Proje bütçesinin asgari tutarı belirtilmemiş.

Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

İlave Destek Bütçesi Alma İmkanı:

-
Kuruluş bütçe artışı talebinde bulunabilir.

Personel giderleri dışındaki giderlere ilişkin nicelik veya nitelik değişiklik taleplerinden kaynaklanan (örneğin, ilave bir teçhizat alımı, malzeme miktarındaki artış, teçhizatın yeni bir modelinin alımı gibi) toplam bütçe artışı, personel giderleri hariç proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son toplam tahmini bütçenin %30’unu geçmiyorsa izleyici görüşü ile sonuçlandırılır; eğer %30'unu geçiyorsa, söz konusu değişiklik talepleri izleyici görüşü alınarak komite değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

Avans Destek Bütçesi Alma İmkanı:

Var
Ön ödeme (avans) imkanı var.

Proje sözleşmesi taraflarca imzalandıktan sonra kuruluşa, teminat karşılığında proje süresince bir defaya mahsus transfer ödemesi yapılabilir. Transfer ödemesi, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 500.000 TL sınırını geçemez.

Uygunluk Kriterleri (Tüzel Kişiler)

Başvuru Yapabilecek Kurumlar:

Birlik, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Devlet Üniversiteleri, Özel/Vakıf Üniversiteleri
Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarından sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları ve ihracatçı birlikleri Proje Pazarı etkinliği için destek başvurusunda bulunabilirler.

Program kapsamında üniversiteler, Proje Pazarı etkinliği için destek başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru Sahibinin Kuruluş Yeri:

Türkiye
Kuruluşların Türkiye'de yerleşik olması gerekir.

Proje Ortağının Kuruluş Yeri :

Türkiye
Kuruluşların Türkiye'de yerleşik olması gerekir.

Proje Ortağının Yatırım Yeri:

-

Başvuruya Uygun Kuruluş Ölçekleri:

-

Kuruluş Tarihi ile İlgili Kriterler:

-

Başvuru Sayısı Limiti:

-

Eş Zamanlı Başvuru İmkanı:

-

Diğer Başvuru Kriterleri:

Bu programa başvuran projelerde, başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde başvurulan uluslararası ortak destek programı kuralları dikkate alınır. Ve ilgili programda yer alan kurallara uyma şartının zorunlu olduğu durumlarda uluslararası kurallar uygulanır.